En lugn studiemiljö med eleverna i centrum

Pilträdsskolan är en fristående grundskola. Skolan startades 1994 och bedriver undervisning i skolår 1-9 och förskoleklass, samt fritidsverksamhet. I anslutning till skolan finns Pilträdets förskola för barn 1-5 år. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås. Skolan finns på Vallby.

Undervisningen
Utifrån den ram som läroplanen (LGR 11) anger, förmedlar skolan en allsidig undervisning. Vår strävan är att ha högst 22 elever i varje grupp, vilket ger förutsättningar att fler elever når målen för godkänt. Med eleverna i centrum vill skolan hjälpa och stödja elevens lärande såväl kunskapsmässigt som socialt och emotionellt, efter varje barns förmåga och förutsättningar.

Föräldrarnas roll
Föräldrarna är huvudansvariga för barnens fostran men skolan utgör ett viktigt komplement. För att skolgången ska bli så utvecklande som möjligt, förutsätts att föräldrar aktivt deltar i sitt barns skolgång.

Vi hjälper och stödjer varje barn utifrån dess förutsättningar.