Vi strävar efter en lugn studiemiljö med eleverna i centrum

Pilträdsskolan är en fristående grundskola med ca 240 elever. Skolan startades 1994 och bedriver undervisning i skolår 1-9 och förskoleklass, samt fritidsverksamhet. I anslutning till skolan finns Pilträdets förskola för barn 1-5 år. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås. Skolan finns på Vallby.

Undervisningen
Utifrån den ram som läroplanen (LGR 22) anger, förmedlar skolan en allsidig undervisning. Pilträdsskolans mål är att alla elever får det stöd de behöver för att lyckas så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi har ett inkluderande arbetssätt med en strävan att alla elever är en del av ett sammanhang och att alla får vara den man är utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar nära elever med läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och behov av socialt stöd. Vi har även kunskap kring att arbeta med elever som har neuropsykiatrisk problematik, psykologisk problematik, frånvaroproblematik och elever med medicinska behov. Samverkan mellan elev, vårdnadshavare, lärare och elevhälsan är viktigt för en gynnsam utveckling och en god lärandemiljö. När åtgärder behöver göras för att ge anpassat stöd ansvarar skolan för att upprätta ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet upprättas tillsammans med elev och vårdnadshavare och åtgärderna följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Vårdnadshavarnas roll
Vårdnadshavarna är huvudansvariga för barnens fostran men skolan utgör ett viktigt komplement. För att skolgången ska bli så utvecklande som möjligt så förutsätts att föräldrar aktivt deltar i sitt barns skolgång. Pilträdsskolan tror att förtroendefulla relationer och en väl fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter. Skolan informerar fortlöpande vårdnadshavarna om elevens utveckling.

Samarbeten

Pilträdsskolan samarbetar med socialtjänsten, fältande socialsekreterare, familjecenter och ungdomspolisen.

Fältande socialsekreterare i Västerås stad

Fältande socialsekreterare spenderar största delen av sin arbetstid ute bland ungdomar. De har i uppdrag att arbeta uppsökande och relationsskapande med ungdomar för att så tidigt som möjligt kunna bryta utveckling mot kriminalitet och/eller missbruk.

Fältarna finns ute på stan och i Västerås olika bostadsområden där de vill fungera som trygga vuxna för de ungdomar som de möter. Fältarna besöker även ofta fritidsgårdar och skolor.

Fältarna jobbar dagtid, kvällar och helger och då de är i tjänst kan de nås på tele.nr. 021-39 36 04.