Ledord för Pilträdsskolan

Följande ledord är viktiga begrepp för personal och elever på Pilträds-skolan. Utifrån dessa ord vill vi forma verksamheten så att varje elev har möjlighet att nå målen efter sina förutsättningar och även få möjlighet att utvecklas som människa.

KUNSKAP
Kunskap kan beskrivas med följande begrepp:
FAKTA   FÖRSTÅELSE   FÄRDIGHET   FÖRTROGENHET

Kunskapen, som eleverna tillägnar sig, ska kunna användas i olika sammanhang. Den ska vara allsidig och ska kunna omvandlas till praktisk handling. Eleverna ska vara ägare av kunskapen. Eleverna ska lära sig för livet och lära sig hur man söker ny kunskap utifrån den man redan har. Det är viktigt att eleverna lär sig hur man lär sig.

TRYGGHET
Trygghet är en förutsättning för elevernas välbefinnande. En av skolans uppgifter är att skapa gränser mellan det som är acceptabelt och oacceptabelt. På vår skola vill vi att eleverna ska bli sedda och att de ska känna att vuxna bryr sig. Tillsammans med eleverna vill vi bygga goda relationer och därigenom skapa en känsla av samhörighet och sammanhang.

ELEVENS UNIKA VÄRDE
I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition vill vi att varje elev ska ha möjlighet att bygga upp en stark självkänsla utifrån att varje människa är värdefull. Var och en är unik med sina olika gåvor. Med detta som grund vill vi skapa förutsättningar så att varje elev får möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.