Stiftelsen Källan värnar om att skydda de personuppgifter vi hanterar och vi vill att både barn/elever och vårdnadshavare har förtroende för vårt arbete. Nedan följer information om hur Stiftelsen Källan behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter och hur du kommer i kontakt med oss. Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas. Det gör du genom att ta kontakt med rektor via mail sofia.guclu-nordin@piltradsskolan.se.

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag. En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även ett foto är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Personuppgiftsansvarig

Det är styrelsen i Stiftelsen Källan, org.nr. 878001-9090, som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta rektor Sofia Güclü-Nordin på mail sofia.guclu-nordin@piltradsskolan.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter

”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi gör med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m. I samband med att du får plats för ditt barn på Pilträdets förskola eller på Pilträdsskolan lämnar du vissa personuppgifter till oss. När du sedan nyttjar våra tjänster genereras ytterligare information. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du har förtroende för hur vi hanterar dina personuppgifter. Stiftelsen Källan vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter skyddas från att obehöriga får del av dem. Endast en begränsad del av vår personal har tillgång till personuppgifter och personalens hantering av informationen är strikt reglerad. Allt för att du ska kunna få en så bra och anpassad information som möjligt utan att någon personuppgift samlas in, lagras eller hanteras i onödan.

Personuppgifter används i skoladministrationen bland annat vid betygshantering och frånvarorapportering, men även för statistik till SCB samt för internt bruk gällande utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinformation på våra skolor enligt bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS nr: 2008:355)

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda i Stiftelsen Källan och de behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Det kan vara en lärare, rektor eller bibliotekarie. I vissa fall har vi som Stiftelse en skyldighet enligt lag att lämna dina personuppgifter till andra myndigheter som till exempel Skatteverket, Polisen, SCB, Skolinspektionen eller Försäkringskassan. Dina uppgifter kan också hanteras av leverantörer eller andra företag vi har avtal med.

Kamerabevakning

Inom skolans område finns kamerabevakning med ändamålet att förebygga och förhindra skadegörelse, stöld, olycka och kränkningar/brott. Utifrån detta säkerhets- och brottsförebyggande ändamål behandlas personuppgifter med intresseavvägning som rättslig grund som kan användas av polis i brottsutredning. Skolledning har access till lagrade uppgifter som lagras i tre veckor.

Tredjeland

Om personuppgifter ska skickas till tredjeland (utanför EU och EES) måste särskilda krav vara uppfyllda, annars är det inte tillåtet att föra ut personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Stiftelsen Källan till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. De uppgifter som du lämnar när du använder våra tjänster behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för till exempel gallring.

När ditt barn har slutat på förskolan/skolan sparas delar av barnets uppgifter såsom elev- och elevhälsoakt, klassfoton, NA-prov, betyg på grund av den rättsliga förpliktelse som skolans myndighetsutövning kräver. Resterande uppgifter raderas, förutom då vi enligt lag är skyldig att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter
  • Begära dataportabilitet
  • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)